วีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย E-Visa

Order Summary 1 pax

วีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย E-Visa
 • วีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย E-Visa
 • 30 วัน Single Entry Visa
 • Embassy Fees THB 1504
 • Processing Fees THB 874
 • Total Fees THB 2378
 • Processing details
 • Citizenship Thailand
 • Destination India
 • Visa Type อีวีซ่า
 • As fast as 5 วัน
 • Duration of stay up to 30 วัน
 • Specific Rule
  General Information

  การพำนักสูงสุดสำหรับวีซ่าอินเดียแบบเข้าครั้งเดียวคือ 30 วัน และวีซ่าอินเดียแบบเข้าหลายครั้งคือ 90 วัน
  India eVisa มีอายุสูงสุด 5 ปี หากคุณเดินทางเป็นเวลานาน ให้ยื่นขอวีซ่ากับสถานเอกอัครราชทูตฯ
  <